تسنیم نوشت: پرواز جنگنده‌های فوق پیشرفته اف-۳۵ ساخت آمریکا به دلیل نقص فنی در لوله‌های سوخت رسانی متوقف شد.

مشاهده لینک جنگنده‌های اف-۳۵ در تمام جهان زمینگیر شدند/ عکس

hotnewsخبر6 روز پیش • dahio.com • 1
0