امروز سرخپوستان آمریکا در سرزمین خود بیگانه اند، آمریکائی ها برای آنان تاریخ می نویسند و فیلم های هالیوود روایتگر مهربانی های آمریکا در قبال سرخپوستان هستند. آنها به سرخپوستان می آموزند که آمریکائی ها نژاد برتر و برگزیده الهی هستند و بومیان آمریکا باید این را بپذیرند و در مقابل نژاد برتر کرنش کنند.

مشاهده لینک سرخپوستان آمریکا و روز کلمبوس

hotnewsخبر7 ماه پیش • dahio.com • ۵
0