بیست و پنجمین مسافر قطار ترامپ در ایستگاه نیویورک پیاده شد تا بقیه راه را لنگان لنگان برود! استعفای نیکی هیلی بدون توضیح رسمی با هر انگیزه و دلیلی باشد بیشتر ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی و اختلافات موجود در مراکز قدرت آمریکا است. اگرچه وی فاقد تجربه دیپلماتیک مخصوصا” در سازمانی پیچیده و تو در تو بود که هم نه تنها تجربه فرمانداری کمکی به وی نکرد بلکه مزید بر علت شد تا نتواند روابط درون گفتمانی چند جانبه گرائی را درک و به آن تن دهد! و هم نتوانست نپختگی دیپلماتیکش را با تند روی و قطبی سازی جبران کند! ترامپ با ویژگیهای شخصیتی اش ماشین سیاست خارجی آمریکا را غیر کارآ نموده و مراکز سنتی و نوین دست اندرکار سیاست خارجی این کشور هر یک بصورت جزیره ائی عمل مینمایند! این موضوع در کنار شعار اصلی ” آمریکا اول” ترامپ که بار سنگینی بر این ماشینی زده که نتیجه اش تولید و تزریق دائمی تنش به جهان است!

مشاهده لینک هیلی هم پر!

hotnewsخبر7 ماه پیش • dahio.com • ۱۰
0