به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ پرواز خاطر نشان کرد: سال های اخیر دشمنان تلاش کرده اند با ترویج فرهنگ منحط غربدیدگاهتان را بنویسید