محمود شمس الواعظین روزنامه نگار و سردبیر روزنامه جامعه در گفتگو با سایت فرهنگستان فوتبال گفته است که آقایانی که مخالف ورود زنان به ورزشگاه‌ها هستند، در «وقت اضافۀ زمان» دارند زندگی می‌کنند.

یک روح پنهان در جامعۀ ما وجود دارد که معتقد است ورود زنان به ورزشگاه‌ها، خلاف بیّن شرعی نیست.

جامعۀ ایران هم در این موارد بسیار عفیف است ولی وقتی احساس کند ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها از موضع لجبازی و حفظ اتوریتۀ یک سنت یا تابو است، به این شکل اعتراض می‌کند.

یعنی دختران با ظاهر پسرانه به ورزشگاه می‌روند.

این اعتراض‌ها مثل اعتراض به مخالفت حکومت با دستگاه ویدئو در دهۀ ۶۰ یا مخالفت با ماهواره است.

این اعتراض‌ها به تدریج چنان خودشان را به فضای رسمی تحمیل می‌کنند که اصلاً مخالفت‌ با استفاده از دستگاه ویدئو یا آنتن ماهواره یا مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها، بلاموضوع می‌شود.

لذا من معتقدم بهتر است تصمیم‌گیرندگان ما بیش از این در برابر ورود زنان به ورزشگاه‌ها مقاومت نکند


برچسب‌ها


پاسخی بگذارید