رکنا نوشت:هدایت الله خادمی( نماینده مجلس که فیش ۲۷میلیون تومانی حقوق وی از وزارت نفت مدتی پیش منتشر شد و سپس اظهارکرد تنها۲۰میلیون می گیرد) گفته است سهمیه بندی بنزین اجتناب ناپذیر است و به احتمال زیاد، دولت در چند روز آینده این کار را عملیاتی کند و پس از سهمیه بندی نیز به کسانی که خارج از سهمیه خود بخواهند بنزین استفاده کنند، نرخ دوم داده خواهد شد و به این ترتیب بنزین را در کشور گران خواهند کرد.

مشاهده لینک نماینده نجومی بگیر:دولت برای اینکه کارهایش را ماستمالی کند، می خواهد جلوی واردات بنزین را بگیرد!

hotnewsخبر2 سال پیش • dahio.com • 85