اقدامی تاسف بار و ضد فرهنگی از افرادی که هویت آنها نامعلوم مانده است.دیدگاهتان را بنویسید