بخشی از سرمقاله محمد قوچانی در شماره ششم روزنامه «سازندگی:

یکی از نقدهای مشترک اصول‌گرایان و نهادگرایان (روشنفکران اقتصادی چپ‌گرا) بر دولت روحانی غلبه لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری بر این دولت است. دفاع از اقتصاد آزاد، نهاد بازار و بخش خصوصی و حتی دفاع از اشرافیت در برابر بی‌توجهــی به عدالت اجتماعی مضمون اصلی این نقد مشترک دو جناح راست (اصولگرا) و چپ (نهادگرا) بر دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

با وجود این ما معتقدیم دولت روحانی نه به علت گرایش به لیبرالیسم که به سبب دوری از آن مورد نقد است! در واقع برخلاف مشهورات روزگار این دولت جز در تئوری و گاه در برخی نهادهای مشورتی اقدامی در جهت اقتصاد آزاد و حمایت از نهاد بازار و بخش خصوصی انجام نمی‌دهد و به دو دلیل روشن؛ اول، محافظه‌کاری و احتیاط در برابر حاکمیت اصول‌گرایان و دوم هراس از اپوزیسیون نهادگرا و روشنفکران چپ‌گرا در عمل به برنامه‌های اقتصاد آزاد با قدم‌های استوار گام برنمی‌دارد.دیدگاهتان را بنویسید