متن و شعر مدح شهادت امام رضا شاه خراسان

امروز متن و شعر مدح امام رضا (ع) را در آستانه شهادت جانسوز شاه خراسان جمع آوری کرده ایم، در ادامه از مدح مشهور آمده ام ای شاه پناهم بده گرفته تا تعداد زیادی از مدح های زیبای امام رضا رابه همراه عکس نوشته های بسیار زیبا درباره امام هشتم بـه همراه هم مرور می‌کنیم، ۲۹ ماه صفر سال روز شهادت امام هشتم شیعیان یعنی امام رضا «ع» می‌باشد، در ادامه با مجله همراه باشید.

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

متن نوحه زیبا برای شهادت امام رضا

 

متـن کامـل مدح آمدهام ای شاه پناهم بده

لایـق وصـل تـو کـه مـن نیستم

اذن بـه یک لحظه نگاهـم بده

ای کـه حریمـت مثل کهرباست

شوق وسبک خیزی کاهم بده

تا کـه زِعشق تـو گدازم چو شمع

گرمی جان‌ سوز بـه آهم بده

لشکر شیطان بـه کمین منند

بی کسم ای شاه پناهم بده

از صـف مژگان نگهی کن بـه مـن

با نظری یار و سـپاهم بده

در شـب اوّل کـه بـه قـبرم نـهند

نور بـدان شام سیـاهم بده

ای کـه عطابخش همـه عالمی

جمـله حاجات مرا هم بده

آن چـه صـلاح اسـت برای حسان

از تـو اگر هـم کـه نخواهم بده

ای حرمت ملجا درماندگان

دور مـران از در و راهم بده

ای گل بیخار گلستان عشق

قرب مکانی چو گیـاهم بده

آمدم ای شاه پناهم بده

خـط امانی زِگناهم بده

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

عکس نوشته های سوزناک برای امام رضا (ع)

 

یا امام رضا (ع)

درهوای شـما رهـا هستم

از صـفای تـو باصـفا هســتم

با توام از همه جدا هســتم

بـنـده درگـه خــدا هــستم

پادشاهم ولی گدا هــستم

سائـل درگـه رضـا هستــم

روز میلاد توست شـمس و شـموس

السلام ای امام خـه طــوس

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

یا ضـامن آهو

شب زنده دار حلقۀ گیسو نمیشود

هرکـس که خم بـه آن خم ابرو نمیشود

تا از خودت سفر نکنی کی مسافری؟

هـر کس پرید و رفت پرستو نمی‌شود

بر خاک آستان علی هر که سر نهاد

راضی بـه خواب روی پر  قو نمی‌شود

بیخود اسیر  هرکس و ناکـس نشو بدان

هر ضامنی که ضـامن آهـو نمیشود

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

یا امام رضا«ع»

بازهم دربـدر شـب شدم ای نور ســلام

بازهم زائرتان نیستم از دور ســلام

با زبانی کـه بـه ذکرت شده مامور ســلام

بـه سلیمان برسد از طرف مور درود

کاش سمت حرمت باز شود پنجرهها

باز از دوریـت افتاده بـه کارم گره‌ها

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

تصاویر مذهبی برای شهادت امام رضا

 

کبوتر امام رضا «ع»

دلم می خواد کبوتری بشم و پرواز کنم

بـه مشهدالرضا برم عقده دل باز کنم

بشینم روی گنبدش درود کنم بـه مولا

با یا رضا رضـا رضا حـرف دل آغاز کنم

زیارت نامه و نمـازم بخونم سجده برم

گریه کنم ، دعـا کنم بـه آقا التـماس کنم

حاجاتم را یکـی یکی بـه آقا عرضه بدارم

تا کـه بـه لطف او دلم زِمشکلا رها کنم

پر بکشـم چرخ بزنم بـه دور گـنبد طلاش

از اون بالا با شورو شوق زائراش رانگاه کنم

بـه سقاخانش میروم کـه چشمه‌ای از بهشته

تا کـه با آب شفایش بیماریام دوا کنم

بـه پشت پنجره فولاد رضـا رضا رضا بگم

گره زنم دلم بـه او از همـه جا جدا کنم

شب تا بـه صبـح دعا کنم تا حاجاتم روا بشه

رو بـه رویش بنشینم و ضـریحش را نگا کنـم

راجی بـه لطف او منم کـه اوامـام رئوفه

قربون لطف و کـرمش جـونم بـراش فدا کنم

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

عکس های مذهبی همراه با متن برای شهادت امام رضا «ع»

 

شام تنهایی مـن نـور خـدا میـــخواهد

شب تاریـک مه فاطمه را میـــخواهد

مـن غـریب و تـو غـریبی بـه غریبیت قـسم

خانۀ غربتم ای دوست رضا می‌خواهد

وقت مردن زِعمل دست همــه کوتاه اسـت

محتضر از کرم یار عطا میـــخواهد

سنگ سلـمانی مارا مکن ای دوست طلا

کـه دل‌تنگ مـن ایوان طـلا می‌خواهد

برزخم بی گل  روی تـو چو دوزخ گردد

با تـو این خانـه بـهشت اسـت کـه را می‌خـواهد

تـو کـه سـلطانی و ازسلطنتـت کم نشود

گوشۀ چشمی ازآن شـاه گدا می‌خواهد

ای قدمگاه تـو پـلک نـگه منتظران

این قدمـگاه قدم‌های ترا می‌خواهد

محرمم کن بـه حرم ای حرمت کعبۀ دل

این دل‌خسته زِتـو کربوبلا می‌خواهد

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

متن های تصویری برای شهادت امام رضا

 

زلف دل‌دار الهی کـه پـریشان نشود

هیچ‌غم باعـث اذیت عـزیزان نشود

آن دو چشمی کـه بود قبلۀ زوار دلم

مـن دعایم هـمه این اسـت کـه گـریان نشود

گفته بودم کـه معشـوق فراوان شده اسـت

گفته بودی کـه مثـل تـو پریشان نشود

خـاک بوسان درت جمـله طلا خیزانند

نوکـری نیست در این خانه کـه پادشاه نشود

کیسـت تا درک کند شان ومقاماتت را

مور کوی تـو خـودش خواسـت سلیـمان نشود

رد پاهـای تـو دریا شده چشمه چشمه

بی‌جهت هجر تـو منجر بـه بیابان نشود

هرکه افتاده بـه راه تـو عزیزش کردی

هرکه دل داد بـه تـو بی سر و سـامان نشود

لذت عمـر فـقط یاد شـما زیسـتن اسـت

آنکه با یاد شـما بود پشیمان نشود

ضامـن خوب گـدایان بـه بر یار امروز

جزء جـگر گوشۀ پادشاه خراسـان نشود

کاظمینش بـه خـدا وه چـه شمیمی دارد

نوکر آن اسـت کـه اربـاب کریمی دارد

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

تصاویر حرم امام رضا + عکس پروفایل برای شهادت امام رضا

 

آمدی مستجاب‌مان کردی

یک پیاله شرابمان کردی

چقدر خوب شد برای سفر

یا رضا انتخاب‌مان کردی

شب بـه دنبال‌مان فرستادی

از خجالت که آبمان کردی

سنگ کم قیـمت و کمی بودم

واقعا در ناب‌مان کردی

این همه خوب دورتان بودو

باز مـا را حسابـ‌مان کردی

ذره بودیم و هیـچ بودیم و

آمدی آفتاب‌مان کردی

نور شمس شموس نور شماسـت

یا رضـا ارض طـوس طور شماست

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

اشعار و عکس نوشته های شهادت امام رضا «ع»

 

یا امام رضا «ع»

ای که چون مـن هزارها داری

آسمانی پر از دعا داری

دستهایم دخیلتان هستند

بسـکه دسـت گره گشا داری

از گدا هم کریم میسازی

بسکه اعجاز کیمیا داری

مـن هوای تـو رابه سر دارم

تـو هوای دل‌مرا داری

هرچه بیمار هم بیاید باز

تـو برای همه دوا داری

دلشکسته کسی بـه مـن میگفت:

خوش بـه حالت امام رضا داری

در  این خانه را زدم عـشق اسـت

کفتر جلد مشـهدم عـشق اسـت

 

شعر غمناک برای شهادت امام رضا

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

اشعار برای شهادت امام رضا «ع»

 

وسط روضۀ حبیب غریب

اینچنین گفته‌ای بـه یابن شبیب:

همه جا با هوای کرب و بلا

گریه تنها برای کربوبلا

هرزمان مصیبتی دیدی

گریه کن بر عزای کرب‌وبلا

گریه کن بر لبی ترک خورده

پابه پای خدای کرب و بلا

تشنه بین دو نهر افتاده

سرور تشنه‌های کـرب و بلا

جلوی چشم مادرش کشتند

شرم بر کوفه وای کـرب و بلا

عـرش حـق پایـمال اعدا شد

پای مرکـب بـه پیـکرش وا شد

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

عکس های حرم امام رضا + متن مدح امام هشتم

 

ساعات طوفان وقت جزر و مد رسیده

نبضم چـه محـکم می‌زند تا صـد رسیده

آیا قبولم می‌کند یا نه؟ ولی نه

اصلاً چرا این فکرهای بد رسیده

این جا تمام مهربانی مال آقاست

این جا مگر بر سینه دست رد رسیده ؟

سوت قطار آمد کسی در پشت در گفت:

ای جانمی جان اول مشهد رسیده

از کوچه قلبم تا حرم یکباره پر زد

رد پرم تا پرچم گنبد رسیده

طوفان عشقت شست و شو داده دلم را

چشـم رئوفت آبـرو داده دلم را

 

عکس نوشته مدح امام رضا «ع»

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

متن شعر آمده ام ای شاه پناهم بده

 

یا امام رضا «ع»

گفتم رضا و کاسۀ دستم فقیر شد

مثل همیشه دست تـو دست بگیر شد

گفتم رضا ومثل کبوتر دلم پرید

با زائران خستۀ تـو هم مسیر شد

با اشتیاق قصد زیارت نمودم و

هر وقت آمدم حرمت زود سیر شد

چیزی نمانده بود که پر در بیاورم

وقتی که آب و دانه نصیب حقیر شد

رازی ست بین بندگی مـا و زلف تـو

بنده کسی ست که بر سر زلفت اسیر شد

آهو پرش که بر پر  عطر شـما گرفت

ازآن بـه بعد صاحب مشک و عبیر شد

آری تویی همان که بـه یک گوشـه چشم تـو

شیر درون پرده مبدل بـه شیر شد

آری تویی همـان که بـه ابن شبـیب گفت

آری تویی هــمان که سر  روضه پیر شد

ایرانیآان طوس کجا؟ کربلا کجا؟

جسم شـما کفن  تن  جآدت حصیر شد

آقا زِشـعر مدح نه هنگام روضه‌ات

آقا ببخش شاعـرتان ناگزیر شد

می‌خواسـتم امام رضایی کنی مــرا

با دست خویش کرب و بلایی کنی مــرا

 

مدح و ستایش امام رضا

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

متن برای مدح امام رضا

 

آن خالقی کـه بر تن بی‌روح جان دهد

مهر تـو رایگان بـه دل خاکیان دهد

شخص کریم جود بلاشرط می کند

آری خدا هرآنچه دهد رایگان دهد

هر نعمتی کـه داد خدا، بی‌سوال داد

وصل تـو راکه خواسته‌ ام بی‌گمان دهد

از خلقت تـو خواست خداوند لامکان

مـا را کنار رحمت عامش مکان دهد

گرجان دهم بـه یک نگـهت سود با مـن اسـت

کالای خویش راکه بدین حدگران دهد؟

بی‌امتحان مرا بـه غلامی قبول کن

رسوا شوم اگر دل مـن امتحان دهد

دارم امید لطف تـو گیرد چو دست مـن

دامان پر زِگرد گناهم تکان دهد

میخواست گر خدای کـه نبخشد گناه مـا

مـا را چرا امام چنین مهربان دهد؟

آن پرچمی کـه برسر بام حریم توست

راه بهشت رابه محبان نشان دهد

قلب حسان بـه یاد تـو از غصه فارغ اسـت

در انتظار این کـه بـه پای تـو جان دهد

روز جزا کـه درصف قرآن و عترتیم

مـا را امام ثامن ضامن امان دهد

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

مدح امام رضا + شعر مدح امام رضا

 

السلام‌علیک یا علی ابن موسی‌الرضا

برای این دل بی‌تاب مـن کـه راهی نیست

بـه غیر سایۀ لطفش پناهگاهی نیست

جدا شدن کـه زِآغوش گرم اقیانوس

اگر چـه ساده شود ، کار هیچ ماهی نیست

یقین کن این کـه از این بحر مهربانی ها

جدا شدن بـه خداوند جز تباهی نیست

کجا رود دل بشکسته‌ای کـه بی‌یار اسـت؟

دلی کـه شام غمش را جز او پگاهی نیست

قدم زدم همه هفت شهر عشق اما

چـه دیدم آنکه برایم پناهگاهی نیست

همین کـه تا بـه خودم آمدم چنین دیدم

کـه تا ورودی باب الجواد راهی نیست

رسیده بود دلم مشهد الرضایی کـه

درآن میان ، سخن از ، گدا و شاهی نیست

بـه سینه دست گذاشتم درود ای پادشاه

درود آنکه مرا جز درت پناهی نیست

فقیر ودر بـه در مهربانی ات هستم

رسیده‌ام بـه درت در بساطم آهـی نیست

چنان شکار  نگاهت شده ست دل تا حشر

بـه فکر و درطلب هیچ گریزگاهی نیست

بجز همین دو سه پیمانه می‌زدن درعشق

مـن  شکسته سبو را دگر گناهی نیست

ردم مکن زِدر خانه‌ات بـه حق جواد

اگـر چـه روی گدایـت بجز سـیاهی نیست

برای زائر دلخسته‌ات تـو می دانی

بـه غیر پنجره فولادتـان پنـاهی نیـست

نـشد کـه قسـمت مـا کـربلای ثارالله

بـه غیر شـهر خراسـان امیـدگاهی نیست

متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

متن و شعر مدح امام رضا «ع» شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

 

یا امام رضا «ع»

تا ملائک همـه پر را حـرکت می‌دادند

دور تـو قـرص قمر را حرکت میدادند

بـه طـواف تـو زمین بار دگر می‌چرخید

چـون کـه خـدام تـو در را حـرکت می دادند

پرچـم و گنبد و گل‌دسته برای زوار

بـه خیرمقدم همه سر را حـرکت می‌دادند

صبح خـدام تـو بودند کـه با جاروشان

از کف صَحنِ سحر را حآرکت مـی‌دادند

مقصد اصلی‌شان پنجره فولاد تـو بود

کودکانی کـه پدر را حـرکت می‌دادند

 

نوشته متن و شعر مدح امام رضا (ع) شاه خراسان + عکس نوشته برای شهادت امام رضا

hotnewsمذهب5 سال پیش • dahio.com • 9,432دیدگاهتان را بنویسیدمطالب پیشنهادی

۱۰ حقیقت جالب که احتمالا نمی‌دانستید! – بخش سوم

در دنیای اطراف ما بی‌شمار حقیقت جالب در حال رخ دادن وجود دارد که از آن‌ها خبر نداریم. این حقایق در زمینه‌های حیات‌وحش، انسان، معماری، غذا و … هستند که [...]

۱۰ حقیقت جالب که احتمالا نمی‌دانستید! – بخش دوم

در دنیای اطراف ما بی‌شمار حقیقت جالب در حال رخ دادن وجود دارد که از آن‌ها خبر نداریم. این حقایق در زمینه‌های حیات‌وحش، انسان، معماری، غذا و … هستند که [...]

۸ راهکار برای بیشتر مثبت فکر کردن

مثبت اندیشی از رویکردهای سالم در زندگی است و توسط بسیاری از روانشناسان توصیه می‌شود. در این مطلب از لیست‌میکس ۸ راه مثبت اندیشی را با هم مرور می‌کنیم. با [...]

با این ده کتاب، خواندن رمان تاریخی را شروع کنید!

تاریخ شاید برای خیلی از ماها موضوع موردعلاقه نباشد و میل زیادی به خواندن رمان تاریخی نشان ندهیم؛ اما کتاب‌هایی در این حوزه وجود دارند که به‌قدری هیجان‌انگیزند که ممکن [...]

واقعیت های نگران‌کننده‌ای که از آن بی‌خبرید

می‌دانستید کبد با یک ضربه ممکن است از کار بیفتد؟ یا مغز بدون جمجمه آن‌قدر نرم است که از هم می‌پاشد؟ در این لیست ده واقعیت را که هر کدام [...]
ترندها