ترس از هواداران افراطی و اقدامات آنها برای جامجهانی ۲۰۱۸ روسیه در حال تبدیل شدن به کابوس است. خشونت رادیکالهای روسیه، در طی مسابقات قدیمی، و همچنین حضور هواداران انگلیسی، با هم در یک مکان از چالشهای عمده برگزارکنندگان است. چالشی که ۴ ماه مانده به بزرگترین مراسم فوتبال جهان، آن را به پتانسیلی برای تبدیل به «هماورد هولیگانهای روسی» و آشوبطلب تبدیل کرده است. برخی از این گروهها، هولیگانهای افراطی هستند که به جنگل رفته و با هم درگیر میشوند و هرکس «وحشیتر» بود، بلیت حضور در رقابتها را جایزه میگیرد.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/9qvd4ABDjg8″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

نیماورزش2 سال پیش • dahio.com • 196


دیدگاهتان را بنویسید