مریم فکری: تازه‌ترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شدن، سکوت در بازار ایران را به تصویر می‌کشد؛ تا جایی که در فروردین ماه امسال حدود ۵.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۴.۱ هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹.۴ درصد و ۴۷.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در شرایطی است که با توجه به کاهش چک‌های مبادله شده، چک‌های برگشتی نیز آب رفت. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بالغ بر ۵٢۵ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵.۸ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه ٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۱.۷ درصد و ۴۰.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اما نکته‌ای که در میان این آمارها می‌توان محاسبه کرد، این‌که در ۲۰ روز کاری فروردین ۹۸ به طور متوسط روزانه ۲۹۰ میلیارد تومان چک برگشت خورده است.

کاهش ارزش چک‌های برگشتی ۳۵.۵ درصد کاهش یافت

این آمارها در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که در فروردین سال گذشته تعداد چک‌های مبادله‌ای در کل کشور ۶.۷ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۴۶.۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در فروردین ۹۷ در کل کشور حدود یک میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۹ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده بود.

با توجه به این آمارها می‌توان دریافت که در فروردین ۹۸ نسبت فروردین ۹۷ ارزش چک‌های مبادله شده ۱۶ درصد افزایش و ارزش چک‌های برگشتی ۳۵.۵ درصد کاهش یافته است. به عبارتی، با وجود افزایش ارزش چک‌های مبادله شده، اما ارزش چک‌های برگشتی کاهش پیدا کرده است.

از دیگر سو بنا به این آمارها، تعداد چک‌های مبادله‌ای در فروردین ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷ حدود ۱.۳ میلیون فقره کاهش پیدا کرده است. در کنار آن، تعداد چک‌های برگشتی نیز ۴۷۵ هزار فقره کاهش پیدا کرده است. به عبارتی، تعداد چک‌های مبادله شده ۱۹.۴ و چک‌های برگشتی ۴۷.۵ درصد کاهش یافته است.

چرا چک‌ها برگشت خورد؟

در فروردین ۹۸ در کل کشور بالغ بر ۵٠۴ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵.۵ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد ٩۶ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۶ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ١۵۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲.۶ هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

۲۲۳۲۲۵

hotnews • دسته‌بندی نشده • 1 سال پیش • dahio.com • 61


دیدگاهتان را بنویسید