بازنویسی و برگردان «کتیبه داریوش» در بیستون است. بر اساس این نوشتار کتیبه مزبور در پنج ستون نگاشته شده است که شرح آن به قرار زیر است: در ستون اول عنوان داریوش و وسعت امپراطوری او، قتل بردیا و کودتای گئومات مغ، کشته شدن گئومات، شورش آترین و ندینتوبل و در ستون دوم شورش مرتیه، فرورتیش، ارامنه، مادها و پارتین و شکست آنان بیان شده است. در ستون سوم شورش فرآد، وهیزدات و ارخ و در ستون چهارم شرحی از عملکرد داریوش در بابل، اهمیت عدالت، دعا و نفرین و بالاخره در ستون پنجم شورش جدید در بابل و جنگ با سکاها مطرح شده است. در پایان نیز وصیت‌نامه داریوش کبیر و ترجمه انگلیسی متن حاضر عرضه شده است.

advertise mentسایر1 سال پیش • bigbook.ir • 215


دیدگاهتان را بنویسید